Småföretagarbloggen
Ekonomi

Företagarna antar utmaningen!

Svenska Studentmanifestet skriver på DN debatt att många företag  kallar sig för hållbara, utan att ställa om på allvar. Det är bra att studenterna lyfter denna fråga. Jag som arbetar med hållbarhetsfrågor på Företagarna välkomnar deras initiativ.

Företagens hållbarhetsarbete blir allt mer viktigt för att de ska vara relevanta och konkurrenskraftiga på marknaden. De tjänar på att arbeta hållbart. Många tar redan i dag ett betydande ansvar för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Det genererar i ökad affärsnytta och kundnöjdhet. Samtidigt är det ofta är ett måste för att uppfattas som en seriös arbetsgivare – vilket studenternas manifest förtjänstfullt lyfter fram.

Småföretag behöver vägledning om hållbarhet

Sverige ska ligga i framkant. Då krävs det att stora som små företag ges rätt förutsättningar att vara produktiva, innovativa och driva på utvecklingen. Särskilt för Sveriges småföretag är det viktigt att få hjälp, råd och vägledning i detta arbete. Småföretagen (0-49 anställda) utgör 99,4 procent av samtliga företag i Sverige. Detta handlar om fler än 1 miljon företag. Det finns ett starkt engagemang och vilja bland dessa företag att arbeta mer aktivt med hållbarhet. Det gäller oavsett bransch eller geografisk placering. Men för många av landets småföretagare är hållbarhetsarbete främst en fråga om resurser.

Småföretagen bedriver hållbarhetsarbete

86 procent av Sveriges småföretag tycker att det är viktigt att driva ett hållbarhetsarbete och omkring 60 procent bedriver i dag ett hållbarhetsarbete i verksamheten. Det är inte ökade kostnader och administration som dessa företag behöver. Det riskerar att bli kontraproduktivt och stå i vägen för företagens möjligheter att bli mer hållbara. Lagstiftningen har exempelvis gjort avvägningen att företag med fler än 250 anställda är förpliktade att hållbarhetsredovisa och den avvägningen instämmer vi i. Däremot är det av stor vikt att småföretagen i större utsträckning än i dag utvärderar sitt hållbarhetsarbete, så att de kan bli ännu renare och konkurrenskraftiga. Dessutom behöver Sveriges företag se över sina egna rutiner i form av exempelvis inköp av transporter, egna godstransporter, tjänsteresor, återanvändning av material, tillverkningsprocesser och hur de kan öka den egna energieffektiviseringen.

Svensk klimatsmart teknik

För att vi ska vara ett vägledande land behöver dessa företag ägna sin tid och sina resurser på att hitta innovativa lösningar och driva på utvecklingen för klimatsmart teknik. Fossilfrihet inom exempelvis industri- och transportsektorn är två stora åtgärder som krävs. Därtill är det avgörande att Sveriges innovation och tekniker som skapas i företagen exporteras till utlandet. De största ekonomierna och tillika de stora utsläpparna ska använda sig av svensk klimatsmart teknik.

Dessa studenter och morgondagens arbetskraft som de manifesterar är framtiden och deras krav är höga. För oss och för kommande generationer är klimatfrågan och hur vi bemöter den idag avgörande. Vi tar manifestet på allvar och antar utmaningen. Majoriteten av Sveriges företag har ett hållbarhetsarbete idag, men vi som organisation kommer intensifiera vårt stöd att underlätta för företagen att utveckla sitt ansvarstagande som företagare och arbetsgivare. Det ska vara enkelt att göra rätt och att bidra till en minskad miljöpåverkan.