Småföretagarbloggen
Ekonomi

Äntligen konkreta reformförslag inom näringspolitiken

Idag presenterade Moderaterna sitt budgetförslag, där de glädjande nog lyfter flera av de frågor som Företagarna driver.

Som Företagarna har konstaterat finns det finns en hel del att ta tag i för en tillträdande regering, inte minst inom näringspolitiken. Ett område som knappast nämndes i valrörelsen. Skattebördan för företag ökat, arbetsmarknadens tudelning består och det har blivit mindre lönsamt att arbeta. Mycket tyder dessutom på att konjunkturläget håller på att försvagas.

Därför är det glädjande att Moderaterna nu för upp näringslivsfrågorna på agendan och visar att det går att förbättra företagsklimatet även med begränsade medel. Det är också positivt att M signalerar att den hårdare attityden och retoriken mot företagare måste vändas.

I Sverige har småföretagen svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar där än i någon annan kategori av företag eller organisationer. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i företag. Företagarna försöker i alla sammanhang påtala att skattesystemet måste utformas för att bättre tillvarata den positiva kraft som finns i allt privat företagande. Höga skatter på arbete motverkar både företagens möjligheter att anställa och individens incitament till jobb och utbildning.

I Sverige är marginalskattesatsen inte bara väldigt hög, den slår till redan vid relativ låga inkomster vilket gör att många drabbas av den. Forskning visar att höga marginalskatter leder till samhällsekonomiska förluster. En hög marginalskatt minskar incitamentet att viderautbilda sig, bli mer produktiv eller jobba mer och har därmed en negativ påverkan på arbetsmarknaden och ekonomisk tillväxt. Även rörligheten på arbetsmarknaden minskar vilket varken gynnar arbetsgivarna, arbetstagarna eller samhället i stort. Det

Sänkta marginalskatter som Moderaterna nu föreslår är därför mycket välkommet, det är helt enkelt avgörande för svensk kompetensförsörjning och kunskapsintensiv tillväxt framöver. Dessutom utlovas steg mot avskaffad värnskatt under mandatperioden.

En stor framgång för Företagarnas arbete med att underlätta integrationen via arbetsmarknaden vore om RUT-avdraget tredubblas som Moderaterna nu föreslår. Företagarna är övertygade om att det kan bidra till att skapa fler jobb och öppna nya vägar in på arbetsmarknaden.

Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Den allt högre skatten på drivmedel försämrar vår konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygden. Jobb på pendlingsavstånd försvåras när det blir dyrare och dyrare att köra bil. Det är därför en fråga som engagerar många av Företagarnas medlemmar. De föreslagna satsningarna på infrastruktur och utbyggt bredband är därför lika välkomna som de är nödvändiga, liksom lägre skatt på diesel. Sverige är annars på väg mot världens högsta bensinskatt och det slår mot företagande och jobb.

Klimatarbetet är ett åtagande som sträcker sig över nationsgränser. Skatter som påtagligt försämrar svenska företags konkurrenskraft bör därför undvikas till fördel för utveckling av internationella överenskommelser.

Det finns givetvis mer att göra på skatteområdet. Till exempel tycker vi på Företagarna att det är viktigt att se över reglerna kring generationsskifte, det handlar bland annat om avskaffad trädaperiod. Till exempel måste systemet för så kallade kvalificerade personaloptioner ses över, så som Moderaterna nu föreslår.

Även satsningar på att öka antalet polisanställda är något som Företagarna har arbetat hårt för. Brott mot företag är ett allvarligt problem som ökar otryggheten för anställda, kunder och leverantörer. Samtidigt drabbas tillväxten, leverantörer och många som är beroende av lokal service om en butik eller verksamhet tvingas stänga ner temporärt, eller i värsta fall permanent.

Moderaterna föreslår även fortsatt stöd till export- och handelsfrämjande. Vilket Företagarna förespråkat. Ett tydligt mål för handelsfrämjandet måste vara att fler små och medelstora företag ska delta i internationell handel. För att nå dit måste det offentliga främjandets verktyg måste också vara anpassade till de mindre företagens förutsättningar. Långsiktig och stabil finansiering är avgörande för att främjandet ska bli effektivt över tid.

Moderaterna borde däremot återkomma med förslag om att ta bort den vårdskatt som den rödgröna regeringen införde i somras och som straffar de företagare och anställda som genom privata sjukvårdsförsäkringar tar ett gemensamt ansvar för hälsofrämjande arbete. Var tionde anställd på svensk arbetsmarknad har en privat sjukvårdsförsäkring. Bland Företagarnas medlemmar har över hälften tecknat en sådan. Privat sjukvård hjälper till att minska de offentliga vårdköerna samtidigt som anställda kan komma tillbaka till arbete snabbare – det tjänar alla på.

Avgörande för långsiktig tillväxt och jobbskapande är förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande. Även om det politiska läget tycks låst, finns det konkreta och kostnadseffektiva förslag för att förbättra företagsklimatet och skapa bättre förutsättningar för tillväxt och välfärd.

Vilken budget som ligger till grund för nästa regerings arbete under kommande år kommer därmed ha stor påverkan på Företagarnas medlemmar och alla andra mindre och växande företag i Sverige.